Regulamin. Mistrz Transportu

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ?SPACER PO PARYŻU ? MISTRZ TRANSPORTU? i ?SPACER PO SZTOKHOLMIE ? MISTRZ TRANSPORTU?

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Gry Miejskiej ?Spacer po Paryżu – Mistrz transportu? oraz ?Spacer po Sztokholmie ? Mistrz Transportu? (dalej: ?Gra?) jest ?HABITAT PRIME? Sp. z o.o. (prowadząca działalność związaną z przygotowaniem gier pod marką ZEBRA PROJEKT), z siedzibą w 01-937 Warszawa ul. Akcent 13C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006523, posługującą się numerem REGON: 017279233 oraz NIP: 525-22-10-053  (dalej: ?Organizator?), a niniejszy regulamin (dalej: ?Regulamin?) określa zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Gry. Gra organizowana jest na zlecenie firmy Mediadem Communication (dalej ?Zleceniodawca?).

2. Gra podzielona jest na dwie odrębne, niezależne części. Pierwsza część (zwana Grą treningową) rozpoczyna się w dniu 15 października 2011 roku o godzinie 12.00 i trwa do godziny 16.00 (ostatni zespół może rozpocząć grę o godzinie 14.30). Druga część gry rozpoczyna się w dniu 16 października 2011 roku o godzinie 12.00 i trwa do godziny 18.00 (ostatni zespół może rozpocząć grę o godzinie 16.30).

3. Gra odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Grze powinny dostarczyć do organizatora najpóźniej w chwili rejestracji uczestnictwa w Grze pisemną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Grze.

3.1. W Grze nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora, Przedstawiciela Organizatora, podmiotu zarządzającego CH Arkadia, jak również innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie konkursów, w tym przedstawiciele i pracownicy firm ? najemców w CH Arkadia oraz członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób wskazanych powyżej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia

4. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne i bezpłatne. Zapisy do gry odbywają się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.arkadia.com.pl od 10.10.2011 do 16.10.2011 oraz w dniach realizacji gry na terenie CH Arkadia w Warszawie. Informacje o grze będą również zamieszczone na profilu Arkadii na Facebooku. Uczestnictwa w Grze, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5. Udział w grze odbywa się za pomocą mobilnej strony internetowej gry (należy przed rozpoczęciem gry wejść za pomocą telefonu komórkowego na stronę www.zebra.r85.pl i włączyć stronę gry). Organizator gwarantuje, że podczas gry uczestnik pobierze z internetu paczkę danych nie większą niż 1 MB. Gra testowa będzie dostępna na stronie www.zebra.r85.pl od 12.10.2011 roku.

6. Przez przystąpienie do Gry uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.

II. ZASADY GRY

1. Celem Gry jest rozbudowa sieci transportowej. Podczas gry uczestnicy będą otrzymywali zadania, za które otrzymają arkady ? symboliczną walutę umożliwiającą im zakup wybranych połączeń między ważnymi punktami w mieście.

2. Do Gry mogą zgłaszać się drużyny składające się z 1 do 4 osób. Podczas gry zespół jest zobowiązany do używania jednego telefonu połączonego z mobilną stroną gry.

3. Rozgrywka dla jednego zespołu trwa maksymalnie 1,5 godziny.

  1. Rozstrzygnięcie gry nastąpi odpowiednio:

– rozstrzygnięcie Gry treningowej 15.10.2011 r – o godzinie 16.15 na terenie CH Arkadia w Warszawie

– rozstrzygnięcie Gry (Finał z nagrodami) 16.10.2011 r – o godzinie 18.15 na terenie CH Arkadia w Warszawie

III. NAGRODY

1.    Organizator przewiduje przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca dla drużyn uczestniczących w  Grze w dniu 16.10.2011 w postaci:
1.1. nagrodę rzeczową Sony Tablet S o wartości 1 999 złotych brutto wraz z nagrodą gotówkową przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie w kwocie 219,89 zł ? łączna wysokość nagrody wynosi 2 218,89 zł brutto;

1.2. nagrodę rzeczową Sony Tablet S o wartości 1 999 złotych brutto wraz z nagrodą gotówkową przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie w kwocie 219,89 zł ? łączna wysokość nagrody wynosi 2 218,89 zł brutto;

1.3. zestaw elektroniczny od firmy Sferis o wartości 615,00 zł brutto.

2. Nagrody wymienione w punkcie 1 mogą być przyznane wyłącznie uczestnikom Gry odbywającej się w dniu 16.10.2011

3.. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody.

  1. Zakończenie Gry i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce odpowiednio:

4.1. 15.10.2011 r, o godzinie 16.15 w czasie podsumowania Gry treningowej

4.2. 16.10.2011 r o godzinie 18.15 w czasie podsumowania Gry, w trakcie którego nastąpi rozdanie nagród.

5. W przypadku nieobecności nagrodzonych uczestników Gry na rozdaniu nagród, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który spełnił określone Regulaminem warunki uprawniające do nagrody.

6. Nagrody wymienione w punkcie 1.1. i 1.2. powyżej zostaną przekazane nagrodzonym uczestnikom po wypełnieniu przez nich formularza zawierającego ich dane osobowe niezbędne do celów podatkowych.

7. Nadzór nad zgodnością przebiegu Gry z Regulaminem pełni Komisja złożona z przedstawiciela Organizatora, Zleceniodawcy oraz Zarządcy Centrum.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  1. jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez użytkowników,
  2. jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony lub mechanizmów Gry, bądź też czasowej ich niedostępności,
  3. jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić w wyniku wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,
  4. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony Gry, naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Gry, wykaz nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na stronie internetowej www.arkadia.com.pl oraz www.zebra.r85.pl.

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Grze mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

3. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem ?Gra?. najpóźniej w dniu Gry, w której brał udział Uczestnik i będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia ich złożenia.

4. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z Gry, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Gry.

5. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

7. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o Grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

8. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Grze oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Gry, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Grze.

9. Wzięcie udziału w Grze jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci przez rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Odpowiedzialność Organizatora Gry ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach niniejszej Gry. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Gry.

11. Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub telekomunikacyjne, za połączenia internetowe oraz w sieciach telefonicznych. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z powyższych tytułów są wyłączone.

12. Organizator Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry.

Nasz pokój zagadek


Kontakt

ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 37 lok U6
02-679 Warszawa

Tel: +48 602 893 108
e-mail: kontakt@zebraprojekt.pl